Livscykelanalys: En helhetsblick på produkters miljöpåverkan

02 juni 2024 Veronica Urena

editorial

Livscykelanalys (LCA, Life Cycle Assessment) är ett verktyg för att undersöka och analysera en produkts totala miljöpåverkan genom hela dess livscykel, från råvaruutvinning till tillverkning, distribution, användning och slutligen avfallshantering eller återvinning. Denna metodik ger en omfattande bild av de miljömässiga konsekvenserna associerade med en produkt eller tjänst, vilket är avgörande för att kunna fatta informerade, hållbara beslut både i affärssammanhang och från en policy-makers perspektiv.

Vad är livscykelanalys?

Livscykelanalys är en vetenskapligt baserad metod som hjälper till att identifiera och mäta de miljömässiga konsekvenserna av en produkt under dess hela livslängd. Den tar i beaktande alla aspekter av en produkts ”liv” – extraction av råmaterial, framställning, transport, användning, och slutbehandling, inklusive återvinning och bortskaffande. Syftet med LCA är att ge en objektiv, detaljerad bild av en produkts miljömässiga påverkan och utgör därmed ett viktigt underlag för att minska miljöskador, optimering av resurser och effektivisering av energianvändning.

Faser i livscykelanalysen

Mål och räckvidd: Precisering av studiens mål och vad analysen ska omfatta.

Inventeringsanalys (LCI, Life Cycle Inventory): Insamling av data och kvantifiering av energi och materialanvändning samt utsläpp till luft, vatten och mark för varje steg i produktens livscykel.

Påverkansbedömning (LCIA, Life Cycle Impact Assessment): Utvärdering av datan från LCI för att bedöma potentialen för miljöpåverkan inom olika kategorier såsom global uppvärmning, ozonnedbrytning, övergödning och partikelutsläpp.

Tolkning: Analysera och tolka resultaten för att dra slutsatser och rekommendationer.

Varje steg är avgörande för att säkerställa analysens noggrannhet och relevans.

livscykelanalys

Fördelar med livscykelanalys

Genom att belysa de mest miljöbelastande delarna av en produkts livscykel, kan företag identifiera var de mest effektiva förbättringarna kan göras. Detta kan innebära innovationer i produktdesign, val av mer hållbara material eller att optimera logistikkedjor.

LCA ger ett vetenskapligt underlag som kan användas för att fatta välgrundade beslut. Detta inkluderar strategiska affärsbeslut om investeringar, produktutveckling och marknadsföring men också politiska beslut om regleringar och standarder.

Livscykelanalys ger ett företag möjligheten att kommunicera sin miljöprestanda transparent. Det skapar förtroende hos kunder, investerare och andra intressenter genom att tillhandahålla verifierad information om miljöpåverkan.

LCA används ofta för benchmarking inom industrierna och kan hjälpa till att uppnå certifieringar som är viktiga för marknadsposition och varumärkesvärde.

Utmaningar och framtida utveckling

En av de största utmaningarna med livscykelanalys är komplexiteten kring insamling av data av hög kvalitet. Det finns även en utmaning att standardisera och harmonisera metoder för LCA för att möjliggöra jämförelser mellan olika studier och produkter.

Teknikutveckling och förbättrade analytiska metoder bidrar löpande till ökad precision i LCA-studier. Det driver även på utvecklingen av miljövänliga innovationer i takt med att ny kunskap blir tillgänglig.

Fler nyheter

15 januari 2024

Fakta om skelettet